Protecció de dades

Protecció de dades - Avís legal - Política de cookies

Política de protecció de dades

Última data d’actualització: 10 de maig de 2023.

Introducció

En aquesta política de protecció de dades t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal.

El principal objectiu de la nostra política de protecció de dades és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les teves dades personals.

Els fitxers i programes així com els equips que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Les comunicacions de dades de caràcter personal a Som-hi! Pratdip mitjançant els seus portals es realitzen en un entorn segur, garantint el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades transmeses.


Responsable del tractament

El Responsable del tractament és Som-hi! Pratdip. Som-hi! Pratdip ha nomenat una persona de protecció de dades amb la que es pot contactar mitjançant el següent correu electrònic: info@somhipratdip.cat.


Finalitat del tractament

Les dades personals facilitades per les persones usuàries dels llocs web titularitat de Som-hi! Pratdip seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i de publicació de continguts als llocs web, l’enviament de comunicacions relacionades amb les campanyes específiques corresponents, l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Som-hi! Pratdip.

En cap cas es prendran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
Les dades personals proporcionades a Som-hi! Pratdip es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb Som-hi! Pratdip, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.


Legitimació

La base legal fonamental que permet a Som-hi! Pratdip el tractament de les dades de les persones vinculades al partit és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’una butlleta de vinculació, bé acceptant la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.
En algunes ocasions, el tractament que duu a terme Som-hi! Pratdip té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la millora en la qualitat del servei, la seguretat de les persones i les instal·lacions, i la promoció de la seva activitat política així com el seu creixement electoral, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.


Cessió de dades a tercers

Les dades de les persones vinculades a Som-hi! Pratdip podran ser comunicades legítimament a:
• Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Tribunal de Cuentas i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
• Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis de Som-hi! Pratdip: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a Som-hi! Pratdip siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.
• No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

Drets de les persones interessades
A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:
• Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que Som-hi! Pratdip té emmagatzemades.
• Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
• Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
• Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que Som-hi! Pratdip deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
• Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, Som-hi! Pratdip en facilitarà la portabilitat.

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se a la persona encarregada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic info@somhipratdip.cat. La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia d’un document d’identitat vàlid, al tractar-se d’un dret personalíssim.
Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es).


Avís legal


Titularitat

El titular és el l’Agrupació d’Electors SOM-hi! Pratdip, agrupació aprovada per la Junta Electoral Central el maig de 2023.
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: info@somhipratdip.cat


Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Som-hi! Pratdip ofereix a través del seu lloc web i, entre altres coses, s’obliga a no emprar-los per:
I. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
II. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, homòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, o qualsevol altra forma de discriminació no permesa per la nostra legislació.
III. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Som-hi! Pratdip, dels seus proveïdors o de tercers; introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys esmentats anteriorment.
IV. Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i/o modificar o manipular els seus missatges.
Drets de propietat intel·lectual i industrial i altres drets

Tots els elements que formen aquest lloc web, així com l’estructura, disseny i codi font de la mateixa, i els elements continguts en ella (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús), són titularitat de Som-hi! Pratdip i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els drets estan reservats. Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Som-hi! Pratdip. Podrà visualitzar els elements del lloc web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic.

Està absolutament prohibida l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

Som-hi! Pratdip no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per part de tercers del contingut del lloc web i podrà exercir totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Som-hi! Pratdip es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, per tal de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.


Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que sorgeixi amb motiu o com a conseqüència de la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur aplicable, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de la llei, l’usuari o usuària se sotmet voluntàriament i d’una manera expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.


Privadesa de les dades

Som-hi! Pratdip es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que aquestes dades tan sols s’utilitzaran amb la finalitat indicada en cada cas.

La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i Som-hi! Pratdip es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

La Política de protecció de dades e Som-hi! Pratdip a es pot consultar en el següent enllaç (https://www.somhipratip.cat/politicaprotecciodades).


Política de cookies (galetes)

Som-hi! Pratdip utilitza cookies pròpies i de tercers destinades a millorar el funcionament i la visualització del lloc web, així com l’experiència d’usuari. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.

Amb l’accés al lloc web de Som-hi! Pratdip, l’usuari consent l’ús de cookies en aquest lloc web, les quals registren dades estadístiques anònimes durant la navegació, conforme al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial
Són titularitat de Som-hi! Pratdip els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon a Som-hi! Pratdip l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de Som-hi! Pratdip, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Igualment, existeixen textos, imatges i logos de terceres parts que es troben protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual dels articles i textos facilitats per aquest lloc web, pertanyen als seus respectius autors o mitjans de comunicació.


Reserva de drets

Som-hi! Pratdip explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, Som-hi! Pratdip s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les seves publicacions en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de Som-hi! Pratdip. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants del lloc web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:
• La presentació d’aquest lloc web o qualsevol contingut de les seves pàgines en una finestra que no pertanyi a aquest lloc web per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, in line linking, etc.
• Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Som-hi! Pratdip conforme a les disposicions vigents.
• L’ús comercial dels continguts d’aquest lloc web.
• L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Som-hi! Pratdip, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’entitat.
• L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
• Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
• Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Som-hi! Pratdip, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.
• Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
• La persona usuària podrà visualitzar els continguts d’aquest lloc web, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.


Exclusió de responsabilitat

Som-hi! Pratdip no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquest lloc web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquest lloc web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

Som-hi! Pratdip no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i llocs web externs.

Som-hi! Pratdip no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.

Som-hi! Pratdip no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de la persona usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.


Política de cookies (galetes)

Aquest lloc web utilitza cookies. Utilitzem galetes per personalitzar el contingut, oferir funcions de mitjans socials i analitzar el trànsit del lloc. També compartim la informació sobre com feu servir el nostre lloc amb els partners de mitjans socials, de publicitat i d’anàlisis amb qui col·laborem. Al seu torn, ells la poden combinar amb altres dades que els hàgiu proporcionat o hagin recopilat a partir de l’ús que heu fet dels seus serveis.

Les cookies són petits arxius de text que els llocs web poden utilitzar perquè l’usuari en pugui fer un ús més eficient.

La llei estableix que podem emmagatzemar cookies al vostre dispositiu si són estrictament necessàries per al funcionament d’aquest lloc. Per a tots els altres tipus de cookies ens cal el vostre permís.

Aquest lloc web utilitza diferents tipus de cookies. En alguna ocasió, les cookies que apareixen a les nostres pàgines provenen de serveis de tercers.

En qualsevol moment, vostè podrà canviar o retirar el seu consentiment de la Declaració sobre ús de cookies al nostre lloc web.

Pot obtenir més informació sobre nosaltres, sobre cóm contactar-nos i sobre la nostra forma de processar dates personals a la nostra Política de privacitat.

Si us plau, en el moment de contactar amb nosaltres en relació al vostre consentiment, feu-ne constar la identificació i la data.

El vostre consentiment s’aplica als dominis següents: www.somhipratdip.cat